Found 1 results
Filters: Author is P. Anastasiadis  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
N
Non linear analysis in breast tumors, Kotini, A., Koutlaki N., Skafida P., Adamopoulos A., Antoniou Panagiotis, Anninos P., and Anastasiadis P. , Fifth Athens congress of woman’s health & disease, gynecologic & reproductive issues, Volume 26-29, (2002)