TitleLLM- An innovative European Research project combining cognitive and physical training by utilizing new technologies
Publication TypeConference Paper
AuthorsZilidou, Vicky, Romanopoulou Evangelia, Grigoriadou Eirini, Kirilidou A., Karagianni Maria, Konstantinidis Evdokimos, Billis Antonis, Ladas Aristea, Mouzakidis Christos, Semertzidou A., Sidiropoulos Efstathios, Frantzidis Christos A., Tsolaki Magda, and Bamidis Panagiotis