TitleExploring the Neuroplastic Effects of Biofeedback Training on Smokers.
Publication TypeJournal Article
AuthorsPandria, Niki, Athanasiou Alkinoos, Terzopoulos Nikos, Paraskevopoulos Evangelos, Karagianni Maria, Styliadis Charalampos, Kourtidou-Papadeli Chrysoula, Pataka Athanasia, Lymperaki Evgenia, and Bamidis Panagiotis
PubMed ID30151058
PubMed Central IDPMC6087614
Projects: