TitleCortical connectivity analysis for assessing the impact of microgravity and the efficacy of reactive sledge jumps countermeasure to NREM 2 sleep
Publication TypeJournal Article
AuthorsFrantzidis, Christos A., Dimitriadou Christina K., Chriskos Panteleimon, Gilou Sotiria, Plomariti Christina, Gkivogkli Polyxeni T., Karagianni Maria, Konstantara Lamprini, Nday Christiane, Kostakis Emmanouil K., Bamidis Panagiotis, and Kourtidou-Papadeli Chrysoula
Projects: